Actievoorwaarden Bloemenbureau Holland – Bedank je kanjer met een (k)anjerboeket

 1. Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op actie “Bedank je kanjer met een (k)anjerboeket” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Bloemenbureau Holland, gevestigd te 2675 LX Honselersdijk, Nederland, aan het adres Horti Business Center, Jupiter 440, (hierna: “Bloemenbureau Holland”).

 1. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van anjers door Bloemenbureau Holland Nederland B.V.
   
 1. Actieperiode
 1. De Actie vangt aan op 6 maart om 09:00 uur en eindigt op 23 maart 2019 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 7 april om 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

 

 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Men kan zo vaak als men wilt aan de Actie deelnemen.
 2. Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van werknemers) van Bloemenbureau Holland en door Bloemenbureau Holland bij de organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven.
 3. Bloemenbureau Holland is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deze niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien zij van mening is dat de Deelnemer zich anderszins frauduleus gedraagt.
   
 4. Deelname aan de Actie:
 • Gedurende de Actieperiode kan men deelnemen aan de Actie als volgt:
  • Ga naar een van de 150 bloemisten die deelnemen aan de Actie. Kijk daarvoor op www.mooiwatbloemendoen.nl/kanjerboeket om te zien welke bloemisten bij jou in de buurt deelnemen aan de Actie.
  • Iedere Deelnemer die bij een deelnemende bloemist tijdens de Actie een (k)anjerboeket koopt, ontvangt van de bloemist een voucher met daarop een code afgebeeld.
  • Ga naar de website www.mooiwatbloemendoen.nl/kanjerboeket en vul de code in die op het voucher staat.
  • De Deelnemer kan op de website de Actievoorwaarden en de Privacyverklaring eenvoudig inzien via de op de website aangebrachte hyperlinks.
  • De Deelnemer ontvangt direct via de website bericht of men wel of niet een prijs gewonnen heeft.
  • Als de Deelnemer een prijs heeft gewonnen, wordt de deelnemer gevraagd om zijn naam, woonadres, email adres en telefoonnummer op te geven voor het bezorgen van de boeketprijs cq de wellnessverwendag.  
 • Uitsluitend personen die zich via de hierboven genoemde manier op correcte wijze en tijdig hebben ingeschreven doen mee aan de Actie.​​

Prijs

 1. In het kader van de Actie kunnen de volgende prijzen worden gewonnen:
 • 10 x Hoofdprijs: een wellness verwendag voor 2 personen ter waarde van €100,-. De prijs zal in de vorm van de Nederlandse Sauna Cadeaubon met een totale waarde van €100,- worden uitgekeerd. De Nederlandse Sauna Cadeaubon is bij meer dan 150 sauna’s te besteden en is één jaar na uitgifte geldig. De algemene voorwaarden van de Nederlandse Sauna Cadeaubon zijn hierbij van toepassing.
 • 50 x een Troostprijs, te weten een anjerboeket ter waarde van elk EUR 20 per stuk, toe te zenden aan het door de Deelnemer opgegeven adres.
   

Bovenstaande prijselementen zijn indicatief en mogelijk onderhavig aan wijzigingen.

De prijzenpot heeft een totale waarde van € 2.000,=.

De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en is niet inwisselbaar voor geld, (andere) waardebonnen of een andere prijs.

 1. De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van Bloemenbureau Holland.
   
 2. Aanwijzing en bekendmaking winnaar
   
 3. Een onafhankelijke derde bepaalt door middel van een trekking voorafgaand aan de Actie, en uiterlijk dinsdag 5 maart, een datum en tijdstip (dag/maand/uur/minuut/seconde) dat het Winnende tijdstip wordt (“Winnende Tijdstip”) voor elk van de tien Hoofdprijzen en elk van de 50 Troostprijzen. Ten aanzien van de Winnende Tijdstippen wordt door de jury en organisator uiterste geheimhouding betracht voor de duur van de actieperiode. De Deelnemer die als eerste zijn code invoert nadat het dichtstbijzijnde Winnende Tijdstip is verstreken wint de betreffende Hoofdprijs of Troostprijs. De winnaars worden via de website direct na het invullen van hun code op de hoogte gesteld dat zij gewonnen hebben en of dit een Hoofdprijs betreft, of een Troostprijs. Winnaars wordt gevraagd om naam, woonadres en email adres of telefoonnummer op te geven voor de afhandeling van de prijs. De bevestiging wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. De Troostprijzen worden bezorgd op het door de winnaar opgegeven adres.
   
 4. Hoofdprijswinnaars hebben 2 dagen om de prijs te accepteren. Onder accepteren wordt verstaan: het  per e-mail of telefonisch bevestigen dat een winnaar de prijs in ontvangst zal nemen. Wanneer de prijs door de Hoofdprijswinnaar is geaccepteerd, ontvangt deze spoedig meer details over de toezending van de boeketprijs c.q. de wellnessverwendag.  
   
 5. Indien een winnaar de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval is de eerstvolgende Deelnemer die zich na het Winnende Tijdstip op de website heeft aangemeld de reserve Hoofdprijswinnaar en zal de organisator daar via e-mail of telefoon contact mee opnemen. Indien ook deze reservewinnaar de prijs niet tijdig accepteert dan vervalt ook diens recht op de prijs en zal een eerstvolgende winnaar worden vastgesteld, enzovoort, totdat een reservewinnaar binnen de gestelde termijn de prijs tijdig accepteert. Indien geen van de reservewinnaars de prijs tijdig accepteert, dan vervalt de prijs aan Bloemenbureau Holland.
   
 6. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
   
 7. Aansprakelijkheid
   
 8. Bloemenbureau Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Bloemenbureau Holland is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
   
 9. Bloemenbureau Holland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Bloemenbureau Holland openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Bloemenbureau Holland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Bloemenbureau Holland doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, kunnen noch Bloemenbureau Holland noch instanties die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie.
   
 10. Bloemenbureau Holland is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken in de door Bloemenbureau Holland en/of door derden te verstrekken prijs. Deelname aan de Actie en gebruik maken van de prijs is geheel op eigen risico. Bloemenbureau Holland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de prijs. De deelnemer erkent dat eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs aan hem ter beschikking zijn gesteld.
   
 11. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Bloemenbureau Holland gelden eveneens voor door Bloemenbureau Holland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
   
 12. Deelnemer vrijwaart Bloemenbureau Holland van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.
   
 13. Privacy
   
 14. Bloemenbureau Holland Nederland, Horti Business Center, Jupiter 440, 2675 LX Honselersdijk (Nederland) is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de Actie. Als aanvulling op de privacyverklaring van Bloemenbureau Holland gelden voor de Actie de volgende bepalingen eveneens.
   
 15. Wanneer een Deelnemer zich inschrijft voor de Actie, en na het invullen van de code een prijs wint, dan wordt aan hem/haar gevraagd om bepaalde persoonsgegevens aan Bloemenbureau Holland ter beschikking te stellen via het deelnameformulier op www.mooiwatbloemendoen.nl/kanjerboeket. De persoonsgegevens die bij inschrijving ter beschikking moeten worden gesteld zijn: geslacht (bijv. Dhr., Mevr.), naam, voornaam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van deze Actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, meer in het bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaars van de Actie en het uitreiken van de prijs. De NAW-gegevens en telefoonnummer worden gedeeld met de Nederlandse Sauna Cadeaubon of bloemist om de prijs te kunnen uitreiken. De Nederlandse Sauna Cadeaubon of betreffend bloemist zal worden verplicht om direct na uitreiking van de prijs de NAW-gegevens te verwijderen.
   
 16. Bloemenbureau Holland Nederland verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partij die diensten voor Bloemenbureau Holland Nederland verricht in het kader van de Actie (e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving). Bloemenbureau Holland Nederland verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform diens instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.
   
 17. Bloemenbureau Holland Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de winnaars en reservewinnaars een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs. Wanneer de deelnemer op de website via een uitdrukkelijke opt-in heeft aangegeven per e-mail aanbiedingen van Bloemenbureau Holland te willen ontvangen, of via Facebook op de hoogte gehouden te willen worden, zullen de persoonsgegevens van de deelnemer eveneens worden bewaard en verwerkt met het uitsluitende doel om deze dienst te kunnen leveren en in overeenstemming met de geldende privacyverklaring van Bloemenbureau Holland.
   
 18. Door het accepteren van deze Actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven wordt omschreven.
   
 19. Klachten
   
  1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Bloemenbureau Holland, gevestigd te Horti Business Center, Jupiter 440, 2675 LX Honselersdijk. Bloemenbureau Holland zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen..
    
 20. Overig
   
  1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op de Actiesite en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan Bloemenbureau Holland Horti Business Center, Jupiter 440, 2675 LX Honselersdijk.
    
  2. Bloemenbureau Holland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Bloemenbureau Holland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Bloemenbureau Holland bekend worden gemaakt op de Actiesite.

 

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Bloemenbureau Holland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
   
 2. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
   

Versie: 4 maart 2019